Warunki najmu

§1 Warunki ogólne

 1. Warunki Najmu określają zasady dotyczące ogólnych i szczególnych postanowień regulujących cały proces wynajmu oraz prawa i obowiązki obu stron umowy – Wynajmującego oraz Najemcy.
 2. Wynajmującym jest wypożyczalnia samochodów Rent-A-Car należąca do firmy Grzegorz Lemek TEKBAU z siedzibą pod adresem Aleja Pokoju 27b/14 31-564 Kraków i biurem firmy przy ulicy Mieczysława Pszona 2/1 w Krakowie. NIP.676-011-86-15.
 3. Najemcą może być osoba fizyczna, przedsiębiorca lub osoba działająca w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej i składa swój podpis na umowie najmu.
 4. Przedmiotem umowy najmu pomiędzy Najemcą a Wynajmującym jest samochód (nazywany dalej też „autem” lub „pojazdem”) wybrany z oferty przedstawionej przez Wynajmującego.
 5. W przypadku gdy Najemca nie jest osobą, która będzie prowadzić wynajmowany samochód, musi ten fakt stwierdzić przy zawieraniu umowy najmu i wskazać osobę kierowcy, który będzie uprawniony do kierowania wynajmowanym pojazdem oraz podać jej dane osobowe. Osoba nie wymieniona w umowie nie może kierować wynajętym samochodem.
 6. Podpisanie umowy najmu równoznaczne jest z potwierdzeniem zapoznania oraz akceptacji niniejszych Warunków Najmu (nazywanych dalej też „Regulaminem”).

§2 Wymagania dotyczące wynajmu

 1. Najemca lub osoba upoważniona do kierowania wynajętym pojazdem, musi być osobą pełnoletnią i posiadać prawo jazdy co najmniej przez rok.
 2. Przy zawieraniu umowy niezbędne będzie okazanie aktualnych dokumentów:
  – Prawa jazdy
  – Dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość – dowodu osobistego lub paszportu
 3. W przypadku firm oraz przedsiębiorców wymagany będzie dodatkowo ważny wpis potwierdzający wpis do CEiDG lub KRS. Osobą dokonującą najmu powinien być właściciel firmy lub upoważniona osoba legitymująca się dokumentem potwierdzającym nadane pełnomocnictwo.
 4. Za wszelkie szkody odpowiada Najemca – nawet w przypadku, gdy dokonane zostały przez osobę upoważnioną do kierowania pojazdem wskazaną przez Najemcę.

§3 Dane osobowe przekazane Wynajmującemu

 1. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy (Dz. U., nr 133, poz. 883, 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami). W przypadku złamania warunków umowy lub podania fałszywych danych Wynajmujący ma prawo do przekazania danych Najemcy oraz wymienionych w umowie osób upoważnionych do kierowania pojazdem, organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do spisu nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.

§4 Okres trwania umowy najmu

 1. Minimalny czas wynajmu samochodu to jedna doba, czyli 24 godziny liczone od czasu przekazania pojazdu Wynajmującemu.
 2. Czas trwania umowy najmu określony jest w tekście samej umowy i ustalany indywidualnie. Wynajmujący otrzymuje prawo do przedłużenia trwania umowy – umowa może zostać przedłużona, jeżeli wniosek o taką czynność przedłożony zostanie Najemcy na dwie doby przed końcem terminu obecnej umowy. W przypadku zgody na przedłużenie umowy najmu, nowy termin trwania zostaje indywidualnie ustalony przez Najemcę i Wynajmującego.
 3. Przekroczenie terminu zwrotu pojazdu bez zgody Wynajmującego, skutkuje naliczeniem opłaty za każdą rozpoczętą dobę najmu, kary umownej oraz utratą kaucji.
 4. W przypadku gdy samowolne przedłużenie umowy przez Najemcę stało się przyczyną szkody dla Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do zadośćuczynienia za poniesione przez Wynajmującego straty oraz zapłaty kosztów, które poniósł z racji korzystania z samochodu przez Najemcę po przekroczonym czasie umowy.

§5 Przekazanie samochodu Najemcy

 1. Umowa najmu dotyczy samochodu wybranego przez Najemcę z oferty Wynajmującego – umowa szczegółowo ujmuje markę oraz oznaczenia i numerację pojazdu.
 2. Najemca zobowiązany jest do wpłacenia z góry kaucji za wynajęty pojazd.
 3. Wynajmujący oświadcza, że przekazuje w ręce Najemcy sprawny technicznie samochód, posiadający niezbędne ubezpieczenia oraz dokumenty. Pojazd przekazywany jest z pełnym bakiem, czysty i w pełni nadający się do natychmiastowego użytku.
 4. Przed przekazaniem samochodu Wynajmujący w obecności Najemcy dokonuje komisyjnego spisu przebiegu pojazdu oraz stanu paliwa.
 5. Przy przekazaniu pojazdu, Wynajmujący zobowiązany jest do wręczenia Najemcy kluczyków do samochodu oraz potrzebnej dokumentacji w postaci dowodu rejestracyjnego oraz dokumentów poświadczających ubezpieczenie.

§6 Zwrot pojazdu przez Najemcę

 1. Samochód musi zostać zwrócony w terminie określonym umową – chęć przedłużenia najmu zgłosić należy Wynajmującemu na dwie doby przed upływem ostatecznego terminu zwrotu ujętego na pierwotnej umowę. Przekroczenie terminu poskutkuje konsekwencjami ujętymi w punkcie §3.3. niniejszego regulaminu.
 2. Wynajęty samochód musi zostać zwrócony w miejscu, w którym nastąpiło przekazanie.
 3. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w niepogorszonym stanie, z uzupełnionym do pełna paliwem, z pełnym wyposażeniem oraz czystego wewnątrz oraz na zewnątrz.
 4. W przypadku gdy zwracany pojazd wymagać będzie oddania do myjni, Najemca zostanie obciążony kosztami czyszczenia.
 5. W przypadku gdy poziom paliwa zwracanego pojazdu nie zostanie uzupełniony, Najemca obciążony zostanie kosztem brakującej benzyny, oleju napędowego lub gazu LPG.
 6. Zwrot następuje w chwili przekazania kluczyków od samochodu oraz dokumentów wozu Wynajmującemu.
 7. Zwrot pojazdu zostanie potwierdzony przygotowanym przez Wynajmującego protokole odbioru.
 8. Zwrot pojazdu przed terminem ustalonym w umowie jest dopuszczalny.
 9. Zwrot pojazdu przez terminem ustalonym w umowie nie zobowiązuje Wynajmującego do zwrotu kosztów za niewykorzystany czas użytkowania, z którego zrezygnował Najemca.

§7 Ubezpieczenia samochodu

 1. Wynajmujący przekazuje Najemcy samochód, posiadający ważne ubezpieczenie OC i/lub AC. Polisy przekazane zostają na ręce Najemcy w chwili przekazania samochodu. Z tytułu wyżej wymienionych ubezpieczeń Najemca nie ponosi żadnych kosztów – opłaty związane są z dodatkowymi polisami wymienionymi w punkcie §7.2.
 2. W przypadku gdy Najemca wyraża chęć przekroczenia wynajętym samochodem granic Rzeczpospolitej Polskiej, zobowiązany jest do opłacenia dodatkowych ubezpieczeń.
 3. Ubezpieczenie nie obejmuje sytuacji gdy szkoda powstała w wyniku:
  – Prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
  – Prowadzenia pojazdu bez ważnego prawa jazdy.
  – Prowadzenia pojazdu z nadmierną prędkością lub rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego.
  – Prowadzenia pojazdu przez osobę nieupoważnioną przez Wynajmującego do kierowania samochodem.
 4. Ubezpieczenie nie ma zastosowania w przypadku:
  – Uszkodzenia lub kradzieży pojazdu poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku gdy Najemca nie poinformował Wynajmującego o fakcie wyjazdu za granicę.
  – Kradzieży samochodu, w sytuacji gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków i dowodu rejestracyjnego pojazdu.
  – Szkód nieobjętych polisą OC i/lub AC.
 5. W przypadku wystąpienia sytuacji określonych w punktach §4.2. oraz §4.3. całkowity lub częściowy koszt szkód pokrywany jest przez Najemcę.

§8 Obowiązki Najemcy

 1. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień umowy oraz niniejszego regulaminu.
 2. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz kodeksu drogowego.
 3. Najemca zobowiązany jest do prowadzenia pojazdu w stanie trzeźwym.
 4. Najemca zobowiązany jest do wykonywania czynności eksploatacyjnych oraz ponoszenia kosztów czynności zapewniających bezpieczeństwo oraz sprawność samochodu – kontroli ciśnienia powietrza w oponach, wymiany żarówek, wymiany płynów eksploatacyjnych (oleju, płynu chłodniczego, płynu do spryskiwaczy, itp.) czyszczenia oraz tankowania paliwa zgodnego ze specyfikacją podaną w dokumentach wozu.
 5. Najemca zobowiązuje się nie używać wynajętego samochodu do komercyjnego przewozu osób lub towarów.
 6. Najemca zobowiązuje się nie używać wynajętego samochodu do holowania innych pojazdów lub przyczep.
 7. Najemca zobowiązuje się nie udostępniać wynajętego samochodu osobom nieupoważnionym do jego prowadzenia w umowie najmu.
 8. Najemca zobowiązany jest do zachowania czystości oraz estetyki wynajętego pojazdu.
 9. Najemca zobowiązany jest do całkowitej rezygnacji z palenia tytoniu we wnętrzu wynajętego samochodu.
 10. Najemca zobowiązuje się do nie przewożenia wynajętym samochodem zwierząt.
 11. Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkód wynikłych z naruszenia postanowień umowy lub niniejszego regulaminu.
 12. Najemca ponosi odpowiedzialność za przewożone w wynajętym samochodzie bagaże i towary.
 13. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową i/lub karną w związku z mandatami lub karami wynikającymi z przekroczenia przepisów drogowych.
 14. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku użytkowania wynajętego samochodu.
 15. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy, transportu lub przestoju pojazdu oraz zwrotu równowartości pojazdu przypadku kradzieży, jeżeli wyżej wymienione sytuacje nastąpiły po samowolnym opuszczeniu granic Rzeczpospolitej Polskiej.
 16. Najemca zobowiązuje się do korzystania z samochodu jedynie na zasadach określonych w umowie – zabronione jest wykorzystywanie pojazdu do udziału w zawodach, rajdach i wyścigach samochodowych.
 17. Najemca zobowiązany jest do zachowania stanu pojazdu w jakim został wypożyczony – wszelkie naprawy, przeróbki i modyfikację bez zgody Wynajmującego są kategorycznie zakazane.
 18. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w obrębie kwestii objętych umową najmu.

§9 Obowiązki Wynajmującego

 1. Wynajmujący zobowiązuje się do rzetelnego poinformowania Najemcy o zadach, opłatach i warunkach najmu łącznie z udostępnieniem w formie pisemnej lub elektronicznej cenników oraz pełnej treści umowy i niniejszych Warunków Najmu.
 2. Wynajmujący zobowiązuje się do przekazania wynajętego pojazdu w stanie nadającym się do użytku oraz spełniającego normy bezpieczeństwa.
 3. Wynajmujący oświadcza, że jest legalnym posiadaczem wszystkich wynajmowanych pojazdów.
 4. Wynajmujący zobowiązuje się do przekazania Najemcy samochodu z ważnym ubezpieczeniem OC oraz – jeżeli tak mówi treść umowy – innymi ważnymi polisami i dokumentami.
 5. Wynajmujący zobowiązuje się do przestrzegania zasad uczciwości i etyki zawodowej.
 6. Wynajmujący nie odpowiada za przedmioty i rzeczy przewożone w wypożyczonym samochodem i nie odpowiada finansowo lub prawnie za kradzież lub uszkodzenie rzeczy znajdujących się w pojeździe w czasie użytkowania go przez Najmującego.

§10 Samochód zastępczy

 1. Samochód zastępczy może zostać udostępniony na koszt polisy OC sprawcy w przypadku gdy:
  – Najemca nie był sprawcą wypadku
  – Sporządzona została notatka ze sprawcą na miejscu wypadku
  – Dostarczone zostaną wszystkie niezbędne dokumenty do likwidacji szkody w terminie 7 dni od rozpoczęcia najmu (najpóźniej w dniu zwrotu pojazdu).
 2. Niewywiązanie się z obowiązku dostarczenie wymienionych w punkcie §9.1. dokumentów skutkuje nałożeniem na Najemcę kosztów związanych z wynajmem pojazdu w określonym czasie.
 3. Najemca samochodu zastępczego zwolniony jest z obowiązku wpłacania kaucji za wynajem.
 4. Samochód zastępczy może być użytkowany przez najemcę do czasu zakończenia naprawy pojazdu Najemcy lub wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy.

§11 Wypadki, kolizje, utrata lub uszkodzenie pojazdu

 1. W przypadku gdy Najemca lub upoważniony przez niego kierowca był uczestnikiem wypadku drogowego, zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z Wynajmującym.
 2. W przypadku kolizji lub wypadku dokonanego przez Najemcę lub upoważnioną przez niego osobę, Wynajmujący zatrzymuje kaucje wpłaconą przez Najemcę przy wynajmie samochodu.
 3. Jeżeli za wypadek odpowiada osoba trzecia, Najemca nie poniesie żadnych kosztów – warunkiem jest jednak natychmiastowe poinformowanie Wynajmującego, wezwanie Policji na miejsce kolizji oraz sporządzenie notatki z miejsca zdarzenia zawierającej niezbędne dane uczestnika wypadku, numery polis ubezpieczeniowych oraz firm, które je wydawały oraz zabezpieczyć pojazd przed dalszym uszkodzeniem lub dewastacją.
 4. Najemca nie odpowiada finansowo za kradzież wynajętego samochodu, jeżeli będzie w stanie przekazać Wynajmującemu kluczyki oraz wszystkie przekazane mu dokumenty wozu.
 5. W przypadku gdy Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność finansową gdy nie jest w stanie zwrócić kluczyków i odnośnych dokumentów, dotyczących skradzionego mu w czasie trwania umowy wozu.
 6. Najemca odpowiada finansowo za uszkodzenie ogumienia oraz wnętrza pojazdu. Zniszczenie wyposażenia samochodu, zaplamienie tapicerki, nadpalenia wywołane paleniem tytoniu oraz inne szkody, których nie obejmuje ubezpieczenie, likwidowane będą na koszt Najemcy.

§12 Rozwiązanie umowy

 1. Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Najemca jawnie narusza warunki umowy najmu lub niniejszego Regulaminu. W przypadku rozwiązania umowy z powody powyższych okoliczności, Najemca zobowiązany jest do rozliczenia się z Wynajmującym za dotychczasowy okres użytkowania pojazdu oraz zwrócić wynajęty pojazd w stanie opisanym w punkcie §6 oraz ewentualnego poniesienia kosztów czyszczenia lup tankowania również w nich wymienionych.

§13 Kara umowna

 1. Niedotrzymanie warunków umowy, zasad użytkowania pojazdu lub określonych niniejszymi Warunkami Najmu ustaleń skutkować może nałożeniem na Najemcę kary umownej. Kara naliczona może być w wysokości od dziesięcio- do trzydziestokrotności dobowej stawki za najem konkretnego pojazdu.
 2. Przy naliczeniu kary umownej kwota przekazana w formie kaucji zatrzymana zostaje przez Wynajmującego i nie podlega zwrotowi.

§14 Kwestie sporne

 1. Wszelkie postanowienia dotyczące najmu oraz użytkowania pojazdu regulowane są przez umowę najmu oraz tekst niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie kwestie sporne wynikające z interpretacji postanowień zawartych na mocy umowy najmu oraz niniejszego regulaminu, które nie znajdą swojego rozwiązania na drodze polubownej będą rozstrzygane przed Sądem Rejonowym w Krakowie.