Regulamin

Do obowiązków Najemcy należy:

dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów do likwidacji szkody za wynajem pojazdu zastępczego w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia najmu (najpóźniej w dniu zwrotu pojazdu zastępczego). W przypadku niedostarczenia niezbędnych dokumentów Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów najmu. ZAKAZ PALENIA TYTONIU w pojeździe wynajętym ) korzystanie z pojazdu zgodnie z zasadami eksploatacji, ponoszenie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją, > zwrot wynajętego pojazdu w terminie wskazanym przez wynajmującego , uzgodnionym telefonicznie, za pośrednictwem korespondencji poczty elektronicznej lub tradycyjnej. ) zwrot po zakończeniu najmu pojazdu w miejscu jego wydania, w stanie nie pogorszonym ponad stan wynikający z prawidłowej eksploatacji pojazdu, – poinformowanie Wynajmującego przed wyjazdem za granice RP wynajmowanym pojazdem uzyskać zgodę pisemną i ponieść dodatkowe koszty z tym związane ( ubezpieczenie,zielona karta). W przypadku samowolnego opuszczenia terytorium RP w razie kradzieży zwrot równowartości za pojazd, wypadku lub awarii ponieść koszty naprawy pojazdu, transportu, naprawy oraz przestoju.

Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, oddanie pojazdu zastępczego do bezpłatnego używania osobom trzecim oraz wszelkie zmiany i ulepszenia pojazdu.

W przypadku gdy pojazd zastępczy zostanie uszkodzony w wyniku wypadku drogowego lub kolizji Najemca jest także zobowiązany: ) niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zaistniałej sytuacji, ) wezwać policję i odpowiednie służby, ) zapisać niezbędne dane uczestnika zdarzenia, numery polis ubezpieczeniowych i firm, które je wydały, ) zabezpieczyć pojazd przed dalszym zniszczeniem lub dewastacją.

Po rozwiązaniu umowy Najemca zwróci Wynajmującemu pojazd zastępczy czysty oraz zatankowany do pełna wraz z rzeczami wymienionymi w § 2 pkt 2, a zwrot zostanie potwierdzony w przygotowanym przez Wynajmującego, protokole odbioru. W przypadku zwrotu pojazdu zastępczego wymagającego dodatkowego czyszczenia lub zatankowania, Wynajmujący może obciążyć najemcę kosztami wykonania tych czynności.

W przypadku nie zwrócenia pojazdu opisanego § 1 w terminie uzgodnionym z Wynajmującym, Najemca zostanie obciążony za każdą dobę zgodnie z cennikiem danej klasy pojazdu. W przypadku braku terminowego zwrotu pojazdu zastępczego, Wynajmujący upoważniony jest do jego odbioru, wraz z rzeczami wymienionymi w §2 pkt 2 od najemcy oraz do obciążenia Najemcy wszelkimi kosztami poniesionymi w związku z odbiorem pojazdu zastępczego.

Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca narusza postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i zwrócić pojazd wraz z rzeczami wymienionymi w § 2 pkt 2 czysty oraz z pełnym bakiem w dniu zwrotu, przy rozwiązaniu umowy, W przypadku zwrotu pojazdu wymagającego dodatkowego czyszczenia lub zatankowania, Wynajmujący może obciążyć najemcę kosztami wykonania tych czynności.

Chęć wyjazdu wynajętym samochodem za granicę powinna być zgłoszona do Tekbau, ponieważ wyjazdy poza granice Polski objęte są specjalnymi warunkami.